Ventra.sk logo
0
+421 243 424 721 info@ventra.sk
Malogútorská 277
900 43 Hamuliakovo

Vetranie garáží

S rozvojom budovania veľkokapacitných uzavretých garáží a parkovacích domov – či už v administratívnych, obchodných alebo rezidenčných projektoch, úzko súvisí potreba zabezpečiť v týchto priestoroch dostatok čerstvého vzduchu. Takisto v prípade prekročenia hygienických limitov škodlivín v garáži, napr. CO, je nutné efektívne a spoľahlivé prevetranie priestoru čerstvým vzduchom.

Na rozdiel od tradičných systémov vetrania a odvodu dymu a tepla v garážach, ktoré využívajú priečne vetranie, vzduchotechnické kanály a stabilné hasiace zariadenie, sa systém vetrania pomocou posuvných ventilátorov opiera o prenos koncepcie prúdových ventilátorov známej z problematiky vetrania tunelov.

Tieto voľne nasávajúce a vyfukujúce ventilátory injektujú prúd vzduchu s vysokým impulzom do zastavaného priestoru. Tento impulz indukuje vzdušné prúdenie a urýchľuje popri prirodzenom prúdení vzduchu vzdušné masy stojace v podzemnej garáži.

Prúdové ventilátory rozdeľujú a prepravujú vzduch efektívne po celej ploche parkoviska z priestoru prívodu vzduchu k odvodu. Rozhodujúcimi výkonovými parametrami sú pritom rýchlosť prúdenia vytvorená impulzným ventilátorom, a teda dosah a vytvorený ťah.

Zásadným profitom pre prevádzkovateľa garáže je výrazné zlepšenie kvality vzduchu v celej garáži.

Vysoko indukujúcim účinkom posuvných ventilátorov možno v uzavretých parkovacích garážach vytvoriť konštantnú cirkuláciu vzduchu, ktorá zaťaženie oxidom uhoľnatým udrží na minimálnej úrovni. Správne zvoleným umiestnením a riadením posuvných ventilátorov možno cielene eliminovať mŕtve oblasti, v ktorých sa v dôsledku architektonických daností môžu hromadiť splodiny, a kde obvyklým vetraním pomocou vzduchotechnických kanálov nie je zaručená dostatočná výmena vzduchu.

Štandardné systémy odvodu vzduchu nezabezpečia ani potrebné a žiadúce premiešanie vzduchu z oblastí podlahy a stropu. Naproti tomu impulzné prúdenie použitím prúdových ventilátorov zaručí dobré premiešanie vrstiev vzduchu, lokálna koncentrácia škodlivín je v porovnaní so systémom spojených vzduchotechnických kanálov výrazne nižšia. Vysoká rýchlosť prúdu vzduchu injektovaného cez posuvné ventilátory vytvára indukčný sací efekt, ktorý strháva vrstvy vzduchu z oblasti podlahy.

Vetranie podzemných garáží impulznými ventilátormi tak umožňuje dosiahnuť úroveň bezpečnosti adekvátnu predpisom platným pre garáže a dosahuje lepšie výsledky vetrania, ako obvyklé vetranie viazané na sústavu vzduchotechnických kanálov.

Spoločnosť  VENTRA Slovakia s.r.o. Vám vďaka svojej dlhoročnej úspešnej činnosti  v tejto oblasti, podporenej partnerstvom s lídrom v tejto problematike – spoločnosťou burprovent z Nemecka, ponúka komplexný systém vetrania a odvodu dymu a tepla pre garáže Green parking zahrňujúci:

  • Návrh technického a technologického riešenia – pozície posuvných ventilátorov, systém prívodu a odvod vzduchu —ukážka
  • Ekonomické porovnanie viacerých alternatív riešenia
  • Overenie správnosti návrhu a jeho optimalizácia pomocou simulačných metód (CFD-simulácia), ktoré poskytujú informácie o koncentrácii škodlivín, rýchlosti prúdenia alebo miestach s nedostatočným prevetrávaním —video ukážka
  • Návrh systému MaR spolu s rozmiestnením snímačov CO a výstražných svetelných transparentov
  • Spracovanie potrebnej technickej dokumentácie vrátane projektu MaR, elektro —ukážka
  • Prostredníctvom našich partnerských firiem dodávka celého systému vetrania „na kľúč“, vrátanie uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy
  • Pravidelný servis zariadení a kalibráciu snímačov CO

Ďalšie výhody systému vetrania Green parking:

  • Efektívna prevádzka flexibilne regulovateľným systémom
  • Zníženie prevádzkových nákladov cez nižšiu spotrebu energie
  • Zníženie stavebných nákladov a lepšie využitie existujúcej plochy podlažia

Obráťte sa so svojimi požiadavkami na náš tím, určite nájdeme optimálne riešenie aj pre Vašu garáž!